Xem lịch sử giá

Rèm Che Bồn Tắm Chống Thấm Nước

Gửi từ Quốc Tế
specifications
180+ring
120x180+ring
240x200+ring+2.4
300x200+ring+3.0 Rod
200x200+ring+2.0 Rod
200x240+ring+2.4 Rod
120x180+ring+1.2
120x200+ring+1.2 Rod
300x 200+ring
180+ring+0.8 rod
180x180+ring+2.0 Rod
180x200+ring+2.0 Rod
150x180+ring+1.6 Rod
150x200+ring+1.6 Rod
150x200+ring
180x180+ring
120x200+ring
150x180+ring
240x200+ring
200x240+ring
Giá bán:
₫151,100
Thông tin sản phẩm
Brand: Other Material: Peva Color classification: Width 80x 180 + Rings, width 120x 180 + Rings, width 120x 200 + Rings, width 150x 180 + Rings, width 150x 200 + Rings, width 180x 180 + Rings, width 180x 200 + Rings, width 200x 200 + Rings, width 240x 200 + Rings, width 200x 240 + Rings, width 300x 200 + Rings, width 80x 180 + Rings + 0.8 poles, width 120x 180 + Rings + 1.2 poles, width 120x 200 + Rings + 1.2 poles, width 150x 180 + Rings + 1.6 poles, width 150x 200 + Rings + 1.6 poles, width 180x 180 + Rings + 2.0 poles, width 180x 200 + Rings + 2.0 poles, width 200x 200 + Rings + 2.0 poles, width 200x 240 + Rings + 2.4 poles, width 240x 200 + Rings + 2.4 poles, width 300x 200 + Rings + 3.0 poles Goods number: Line fish Applicable population: Masses Bath curtain specifications: 200x180 cm